Еднократна финансовЛицата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г. могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление.
Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 01.11.2022г. до 14.11.2022 г. включително по един от следните начини:
1. лично, като към заявлението-декларация се прилага лична карта (за справка);
2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението-декларация следва да е в оригинал;
3. чрез Системата за сигурно електронно връчване
4. по електронен път чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес  E-mail: dsp-pirdop@asp.government.bg

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от м. април 2022 г. до м. септември 2022 г.
Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през м. декември 2022 г., поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена и чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД
Към заявлението-декларация се прилага следните документи:
Документи за доходи от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи.
При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.
Лицата, които са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление, не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал със сума под или равна на 40 лв., или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 01.11.2022 г. продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде предоставено служебно. Тя ще бъде изплатена съобразно посоченият от тях начин в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление. а подкрепа за отопление сезон 2022/2023