Във връзка с провеждането на консултации със заинтересованата общественост по изготвянето на Доклада за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Куклен, публикуваме Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка за срок от 15.12.2021 – 03.01.2022г.

Мнения, възражение или становища се приемат в деловодството на община Куклен на ул.“Александър Стамболийски“ №43, гр. Куклен и на електронния адрес на община Куклен : mail@kuklen.org