Община Куклен, съвместно с Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“ Пловдив,  Ви уведомяват за задълженията на гражданите, които имат кладенци, сондажи, герани и други съоръжения за задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места и селищни образувания, и не са ги регистрирали до този момент.

Всички граждани, които имат нерегистрирани кладенци, сондажи, герани и други съоръжения за  задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места и селищни образувания, са длъжни да ги регистрират  в срок до 27.11.2022г.

Регистрацията се извършва чрез попълване на Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на граждани по образец РГ2.

Заявлението е на разположение е и в деловодството на община Куклен и при кметските наместници по населените места – с. Руен, с. Яврово, с. Добралък, с. Гълъбово и с. Цар Калоян, както и на интернет страницата на Басейнова дирекция .

При попълване на заявлението,  може да се поиска съдействие и от общинските служители или от кметските наместници по населени места.

Ако регистрацията по гореописания ред не бъде извършена до дата 27.11.2022г.,собствениците на кладенци, сондажи, герани и други съоръжения за задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места и селищни образувания,  ще трябва да ги премахнат за собствената сметка, като губят и възможността да  регистрират подобни обекти след посочения краен срок.
Попълненото Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на граждани по образец РГ2, същото се изпраща на Адрес на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, гр. Пловдив 4000, пк.307 ул.“Янко Сакъзов“ 35.>Или на посочения имейл адрес : bd_plovdiv@earbd.bg