ЗАПОВЕД № 669 от 13.10.2023 г.

Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

 

На основание с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс,  във връзка с Решение № 2599-НС от 05.10.2023 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., изменено с Решение № 2606-МИ/06.10.2023 г. и като взех предвид подадените до 12.10.2023 г. /включително/ 23 заявления от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, от които 20 – в гр. Куклен и 3 бр. в с. Гълъбово,

 

НАРЕЖДАМ:

  1. Образувам 1 /една/ секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Куклен в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
  2. Утвърждавам нейната номерация, адрес и обхват както следва:

2.1. Секция   № 014, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски” № 43, сграда на Общинска администрация Куклен, IІ-ри етаж, стая № 201, с обхват всички населени места в рамките на община Куклен.

  1. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата: Гълъбово, Руен, Добралък, Цар Калоян и Яврово.
  2. Копие от заповедта да се изпрати на Териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване” Пловдив, Областен управител на област Пловдив, ОИК Куклен и  I-во РУ при ОДМВР Пловдив.
  3. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Пловдив.
  4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Куклен – Мариана Ганева.

 

ХРИСТО БОЖИНОВ
Заместник-кмет, заместващ кмета
на община Куклен, съгласно заповед № 616/21.09.2023 г.

 

Изготвил:

М. Ганева
Секретар на община Куклен