ЗАПОВЕД № 315 от 25.05.2024 г.

 

Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание  на 09.06.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс,  във връзка с Решение № 3343-ЕП/НС от 21.05.2024 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители  на 09.06.2024г. и като взех предвид подадените до 25.05.2024 г. /включително/ заявления от 11 лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, от които 11 – от гр. Куклен,

НАРЕЖДАМ:

1. Образувам 1 /една/ секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Куклен в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024 г.

2. Утвърждавам нейната номерация, адрес и обхват както следва:

2.1. Секция   № 014, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски” № 43, сграда на Общинска администрация Куклен, IІ-ри етаж, стая № 201, с обхват всички населени места в рамките на община Куклен.

3. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, на кметствата в с. Руен и с. Гълъбово и на кметските наместничества в селата Добралък, Цар Калоян и Яврово.

4. Копие от заповедта да се изпрати на Териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване” Пловдив, Областен управител на област Пловдив, РИК Пловдив област и  I-во РУ при ОДМВР Пловдив.

5. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Пловдив.

6. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Куклен – Мариана Ганева.

 

ХРИСТО БОЖИНОВ
Заместник-кмет, заместващ кмета
на община Куклен, съгласно заповед № 301/22.05.2024 г.

 

Изготвил:
Мариана Ганева
Секретар на община Куклен