Заповед № 172 от 18.03.2023 г.

 

Относно:  Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

На основание с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс,  във връзка с Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. и като взех предвид подадените до 18.03.2023 г. /включително/ 16 заявления от лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, от които 16 – за гр. Куклен,

НАРЕЖДАМ:

  1. Образувам 1 /една/ секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Куклен в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.
  2. Утвърждавам нейната номерация, адрес и обхват както следва: 2.1. Секция   № 014, с адрес гр. Куклен, ул. ”Александър Стамболийски” № 43, сграда на Общинска администрация Куклен, IІ-ри етаж, стая № 201, с обхват всички населени места в рамките на община Куклен.
  3. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация в гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата: Гълъбово, Руен, Добралък, Цар Калоян и Яврово.
  4. Копие от заповедта да се изпрати на Териториално звено ”Гражданска регистрация и административно обслужване” Пловдив, Областен управител на област Пловдив, РИК Пловдив област и  I-во РУ при ОДМВР Пловдив.
  5. Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областния управител на област Пловдив.
  6. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Куклен – Мариана Ганева.

 

ХРИСТО БОЖИНОВ
Заместник-кмет, заместващ кмета
на община Куклен, съгласно заповед № 148/09.03.2023 г.

 

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен