ЗАПОВЕД№ 214 от 16.04.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание  на 09.06.2024 г.,

НАРЕЖДАМ:

 1. Определям местата, на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание  на 09.06.2024 г. както следва:
 • гр. Куклен –  на стените на коридорите на първи и втори етаж в сградата на общинска администрация, ул. ”Ал. Стамболийски”  № 43;
 • с. Гълъбово – на фасадните стъкла на пенсионерския клуб;
 • с. Добралък – на фасадните стъкла на магазина за хранителни стоки;
 • с. Руен – на фасадните стъкла на  сградата на кметството;
 • с. Цар Калоян – на фасадните стъкла  на сградата на кметското наместничество;
 • с. Яврово – на информационното табло в сградата на кметското наместничество.
 1. Настоящата заповед да се обяви публично като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация в гр. Куклен, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43, на кмествата в селата Руен и Гълъбово и на кметските наместничества в селата Добралък, Цар Калоян и Яврово.
 2. Заповедта да се връчи на експертите с фукнции „ГРАО“, на кметовете и на кметските наместници в община Куклен за изпълнение.
 3. Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител на област Пловдив, Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване”  Пловдив и РИК Пловдив област.
 4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Куклен – Мариана Ганева.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен