ЗАПОВЕД № 941 29.09.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1  от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1460-НС от 22.09.2022 г. на ЦИК относно гласуване на избиратели, болни от КОВИД-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., и като взех предвид броя на подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Куклен,

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям времето от 9.00 ч. до 15.00 ч. за гласуване на избирателите с трайни увреждания от гр. Куклен.
  2. Определям времето от 15.00 ч. до 15.30 ч. за окомплектоване на членовете на ПСИК с предпазни облекла и други предпазни средства.
  3. Определям времето от 15.30 ч. до 20.00 ч. за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация.
  4. Настоящата заповед да се връчи за изпълнение на председателя на ПСИК, да се постави на информационните табла в сградата на община Куклен и в сградите на кметските наместничества на с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Яврово и с. Добралък, и да се публикува на интернет страницата на община Куклен.
  5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен