На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. Определям местата, на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.  както следва:

  • гр. Куклен –  на стените на коридорите на първи и втори етаж в сградата на общинска администрация, ул. ”Ал. Стамболийски”  № 43;
  • с. Гълъбово – на фасадните стъкла на пенсионерския клуб;
  • с. Добралък – на фасадните стъкла на магазина за хранителни стоки;
  • с. Руен – на фасадните стъкла на  сградата на кметското наместничество;
  • с. Цар Калоян – на фасадните стъкла  на сградата на кметското наместничество;
  • с. Яврово – на информационното табло в сградата на кметското наместничество.

2. Настоящата заповед да се обяви публично като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация в гр. Куклен, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата – Руен, Гълъбово, Добралък, Цар Калоян и Яврово.

3. Заповедта да се връчи на експертите с фукнции „ГРАО“ и на кметските наместници в община Куклен за изпълнение.

4. Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител на област Пловдив, Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване”  Пловдив и РИК Пловдив област.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Куклен – Мариана Ганева.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

 

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен