Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г. на Министръра на здравеопазването