ЗАПОВЕД № 177 / 14.03.2020 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат конкретни  противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г., във връзка с т. 4 от Решение № РД-20-41/14.03.2020 г. на кризисния щаб, сформиран със заповед № РД-20-38/13.03.2020 г. на Областен управител на Област Пловдив,

НАРЕЖДАМ:

  1.  Във всички магазини на територията на община Куклен да се създаде пропусквателен режим и да се осигуридистанция между посетителите минимум 1,5 м. или задължително носене на предпазни средства, което е задължение на управителите на обектите.
  2. За изпълнението на мярката, описана в т. 1 от настоящата заповедотговарят управителите на съответните търговски обекти.
  3. При нарушение на горецитираната мярка се налагат санкции и преустановяване на дейността.
  4. Временният оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на новия коронавирус COVID-19 в община Куклен под мое пряко ръководство, съвместно с Регионална здравна инспекция – Пловдив и директора на ОДМВР – Пловдив да създаденеобходимата организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредената мярка.
  5. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен, секретаря на община Куклен и кметските наместници в община Куклен.
  6. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен