На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат конкретни  противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.,  във връзка с писмо изх. № 07-97/15.03.2020 г. на РЗИ – Пловдив,

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям Христо Божинов – заместник-кмет на община Куклен и Петър Георгиев – ст. експерт в отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР“, за представители на община Куклен в работния екип за упражняване на контрол по спазване на карантинните мерки в гр. Куклен, заедно с общопрактикуващите лекари и органите на МВР.
  2. Определям кметските наместници на малките населени места за представители на община Куклен в работния екип за упражняване на контрол по спазване на карантинните меркив съответните населени места на община Куклен, заедно с общопрактикуващите лекари и органите на МВР.
  3. Определям Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен и кметските наместници на малките населени места в община Куклен, за отговорни длъжностни лица, които да следят за изпълнение на забраната за събирания и провеждане на мероприятия от всякакво естество, включително в пенсионерски и читалищни клубове.
  4. Определям Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен и кметските наместници на малките населени места в община Куклен, за отговорни длъжностни лица, които да организират и следят за изпълнението на ежедневната дезинфекция на открити пазари, детски площадки, спортни съоръжения и плановата дезинфекция на други терени за обществено ползване на територията на община Куклен.
  5. Гореописаните длъжностни лица да проследяват стриктното спазване на ограниченията, посочени в заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, за социална дистанция във връзка с въведеното извънредно положение в Р България.
  6. При установени нередности да ми се докладва веднага.
  7. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.
  8. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА

Кмет на община Куклен