На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат конкретни  противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям Елена Валхайм – мл. експерт в дирекция „АПИО, ФСД и МДТ“ за длъжностно лице, което да приема заявки от самотни възрастни хора, хора с увреждания и хора, поставени под карантина за предоставяне на услуги по домовете им, а именно: закупуване на хранителни продукти със средства на лицата; закупуване на лекарства със средства на лицата; заплащанена комунално-битови разходи със средства на лицата.
  2. Заявките за услугите, описани в т. 1 от настоящата заповед се подават нателефон 03115/2120 или на имейл: kmet@kuklen.org, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
  3. Заявителят предоставя на служебното лице данни за трите си имена, адрес, възраст, принадлежност към определена целева група, вид на необходимата услуга, дата и час за предоставянето й.
  4. Служебното лице описва получените данни в създаден за целта регистър и предава заявките за изпълнение на Христо Божинов – заместник-кмет на община Куклен.
  5. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.
  6. Настоящата заповед да се връчи на гореописаните длъжностни лица за сведениеи изпълнение и да се публикува на интернет страницата на община Куклен.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен