На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат конкретни противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

1. Ограничавам нотариалните удостоверявания, извършвани в община Куклен до спешните и неотложни заверки.
2. Гражданите на гр. Куклен могат да заявяват исканата нотариална услуга на телефон: 03115/2120. При заявяването да се определя час за извършването на услугата и необходимата допълнителна информация.
3. В гр. Куклен нотариалните удостоверявания да се извършват от Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен, а при негово отсъствие от Мариана Ганева – секретар на община Куклен.
4. В малките населени места нотариалните удостоверявания да се извършват от съответния кметски наместник, след преценка на неотложността на всеки конкретен случай.
5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на гражданите и отговорните длъжностни лица.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен