На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за изменение на негова заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., с която се въвеждат конкретни  противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям моя заповед № 176/13.03.2020 г. като създавам т. 1.1а:

„1.1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1.1., да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.

  1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен, секретаря на община Куклен и кметските наместници в община Куклен.
  2. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен