На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат конкретни  противоепидемични мерки на територията на Р България, считано от 00.00 ч. на 21.03.2020 г.,

НАРЕЖДАМ:

  1. Считано 21.03.2020 г. дасе преустановят посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Куклен.
  2. Забранявам на лицата до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеки на територията на община Куклен във времето от 8,30 ч. до 10,30 ч. всеки ден, определено за посещение на описаните обекти от лицата над 60 годишна възраст.
  3. Гореописаните мерки са в сила до изричната им отмяна.
  4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен, секретаря на община Куклен и кметските наместници в община Куклен.
  5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен