На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-144/22.03.2020г. за допълнение на заповед № РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020г. и заповед № РД-01-139/19.03.2020г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

  1. Допълвам т. 1.1. от моя заповед № 176/13.03.2020 г., изменена със заповед № 195/19.03.2020 г., като разпореждам в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанциите в община Куклен да не се допуска консумацията на място.
  2. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен и секретаря на община Куклен.
  3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен