На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от АПК, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. и заповед № РД-01-144/22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям моя заповед № 176/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № 195/19.03.2020 г. и заповед № 209/24.03.2020 г.,като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително. 
  2. Работните екипи и длъжностните лица, определени с мои заповеди № 181/17.03.2020 г. и 184/17.03.2020 г. да продължат да осъществяват контрол по разпоредените мерки от министъра на здравеопазването, като:

2.1.  извършват съответните проверки на работодателите и търговските обекти;
2.2. следят за спазване на карантинните мерки;
2.3. проследяват извършваната дезинфекция на сгради и терени за обществено ползване;
2.4. контролират стриктното спазване на всички останали ограничения.

  1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен и секретаря на община Куклен.
  2. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки в удължения срок.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен