На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение,  във връзка със заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

  1. Да не се допуска струпване на хора на открития пазар в гр. Куклен.
  2. Предлаганата храна да се предпазва от вторично замърсяване.
  3. Да се спазва дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите.
  4. Да се спазва строга лична хигиена и да се ползват предпазни средства /маски и ръкавици/ от продавачи и потребители.
  5. Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен и Таня Георгиева – специалист в отдел „ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС и ГР“,да следят и да ми докладват за изпълнението на горепосочените мерки, както и за извършваната дезинфекция на открития пазар и на другите терени за обществено ползване на територията на община Куклен.
  6. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
  7. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията отCOVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората от община Куклен.

 
МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен