На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. и заповед № РД-01-172/02.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям моя заповед № 176/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № 195/19.03.2020 г., заповед № 209/24.03.2020 г. и заповед № 219/26.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.

2. Работните екипи и длъжностните лица, определени с мои заповеди № 181/17.03.2020 г. и 184/17.03.2020 г. да продължат да осъществяват контрол по разпоредените мерки от министъра на здравеопазването, като:
2.1. извършват съответните проверки на работодателите и търговските обекти;
2.2. следят за спазване на карантинните мерки;
2.3. проследяват извършваната дезинфекция на сгради и терени за обществено ползване;
2.4. контролират стриктното спазване на всички останали ограничения.

3. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен и секретаря на община Куклен.

4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки в удължения срок.

5. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората от община Куклен.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен