На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., заповед № РД-01-172/02.04.2020 г. и заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам моя заповед № 176/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № 195/19.03.2020 г., заповед № 209/24.03.2020 г., заповед № 219/26.03.2020 г. и заповед № 259/11.04.2020 г., като създавам т. 1.8.:

„1.8. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места /в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др./ на територията на община Куклен са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал и др./. За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване /в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги/.”

2. Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г.

3. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен, секретаря на община Куклен и кметските наместници в община Куклен.

4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

5. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората от община Куклен.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен