На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Преустановявам функционирането на открития пазар в гр. Куклен на 12.04.2020 г. и от 16.04.2020 г. до второ нареждане.

2. Давам възможност, в периода от 13.04.2020 г. до 15.04.2020 г. включително, търговците на пазара да реализират своята продукция, в т.ч. бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване противоепидемичните мерки, в т.ч. социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.

3. Напомням на всички граждани за стриктно спазване на ограниченията за социална дистанция и излизане от дома при крайна необходимост.

4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен, секретаря на община Куклен и кметските наместници в община Куклен.

5. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

6. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората от община Куклен.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен