На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-218/15.04.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-179/06.04.2020 г., допълнена със заповед РД-01-199/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям т. 1 и т. 2 от заповед № 261/11.04.2020 г. на кмета на община Куклен по следния начин:

„1. Преустановявам функционирането на открития пазар в гр. Куклен от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г.
2. Давам възможност на 16.04.2020 г., търговците на пазара да реализират своята продукция, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч. социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция. Разрешаването на дейността в работни дни е във връзка със спазването на описаните мерки в периода от 13.04.2020 г. до 15.04.2020 г., включително.”

II. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кметовете на община Куклен, секретаря на община Куклен и кметските наместници в община Куклен.

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

IV. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората от община Куклен.

ХРИСТО БОЖИНОВ
Зам.-кмет, заместващ кмета на Oбщина Куклен
съгласно заповед № 264/13.04.2020 г.