На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен заявление с вх. № 449/18.01.2023 г. от В. А. Л., с адрес: гр. К., ул. „С.” № 1,  за заличаване на адресна регистрация,

 

НАРЕЖДАМ:

I. Определям комисия в състав:

  1. Азизе Хаджиянева – Началник на отдел „ОС,ТТ,ОМПС и ГР“ на Община Куклен;
  2. Гергана Драгоева – Главен експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в отдел „ОС, ТТ, ОМПС и ГР“ на Община Куклен;
  3. Елка Димитрова – Старши експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в отдел „ОС, ТТ, ОМПС и ГР“ на Община Куклен;
  4. Деница Кметова-Мехмед – Юрисконсулт в отдел ПП,ООС,СП и ХД“ на Община Куклен;
  5. Представител на Областна администрация – Пловдив;
  6. Представител на Първо Районно управление при ОДМВР – Пловдив;
  7. Представител на Териториална дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II. Гореописаната комисия да извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресни регистрации, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен заявление с вх. № 449/18.01.2023 г. от В. А. Л.

III. Проверката да бъде извършена в 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед.

IV. За резултатите от проверката комисията да състави протокол, който да ми бъде предоставен за извършване на преценка за наличието на основания за издаване на заповед за заличаване на адресна регистрация.

V. Контрол по изпълнение на заповедта да се извърши от Христо Божинов – Заместник-кмет на община Куклен.

VI. Настоящата заповед да се връчи на гореописаните длъжностни лица за сведение, изпълнение и контрол.

VII. Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло в сградата на община Куклен и на страницата на община Куклен