ЗАПОВЕД № 627 от 29.09.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен жалба с вх. № 7201/26.09.2023 г. от Х. С. Г., с адрес: гр. П., Ж.К. „Т.“ № ., вх. ., ет.., за проверка за извършените адресни регистрации на адрес гр. К. ул. „Г. Б.“ № 18.

НАРЕЖДАМ:
I. Определям комисия в състав:
1. Азизе Хаджиянева – Началник на отдел „ОС,ТТ,ОМПС и ГР“ на Община Куклен;
2. Гергана Драгоева – Главен експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в отдел „ОС, ТТ, ОМПС и ГР“ на Община Куклен;
3. Елка Димитрова – Старши експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в отдел „ОС, ТТ, ОМПС и ГР“ на Община Куклен;
4. Мария Петрова Генова – гл. юрисконсулт в отдел „АПИО ФСД и МДТ“ на Община Куклен;
5. Представител на Областна администрация – Пловдив;
6. Представител на Първо Районно управление при ОДМВР – Пловдив;
7. Представител на Териториална дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
II. Гореописаната комисия да извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресни регистрации, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен жалба с вх. № 7201/26.09.2023 г. от Х. С. Г..
III. Проверката да бъде извършена в 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед.
IV. За резултатите от проверката комисията да състави протокол, който да ми бъде предоставен за извършване на преценка за наличието на основания за издаване на заповед за заличаване на адресна регистрация.
V. Контрол по изпълнение на заповедта да се извърши от Мариана Ганева – Секретар на община Куклен.
VI. Настоящата заповед да се връчи на гореописаните длъжностни лица за сведение, изпълнение и контрол.
VII. Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло в сградата на община Куклен и на страницата на община Куклен: https://kuklen.org/.

Христо Божинов
Зам.- кмет, заместващ кмета на Община Куклен
съгласно Заповед № 616/21.09.2023г.

Съгласувал: Мария Генова – гл. юрисконсулт

Изготвил: А. Хаджиянева – Началник отдел „ОС,ТТ,ОМПС и ГР“