Заповед № 688/20.10.2023 г. за определяне на границите на райони, в които се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в изпълнение на чл. 63 ал. 2 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), касаещ такса битови отпадъци (ТБО)