Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

НАРЕЖДАМ:

 1. Поставянето на агитационните материали от партии, коалиции и инициативни комитети в гр. Куклен да се извършва на информационните конуси до автобусните спирки по протежение на главната улица – ул. „Ал. Стамболийски” и на информационния конус на ул. „Славянска”.
 2. Поставянето на агитационните материали от партии, коалиции и инициативни комитети в с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян и с. Яврово да се извършва на информационните табла и до автобусните спирки.
 3. Агитационните материали на сгради, огради и витрини да се поставят след разрешение на собствениците или управителите на имотите.
 4. Забранявам поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
 5. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
 6. Забранявам поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
 7. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационните материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборния ден.
 8. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.
 9. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация Куклен в гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата: Гълъбово, Руен, Добралък, Цар Калоян и Яврово.
 10. Копие от заповедта да се изпрати на РИК Пловдив област, на І-во РУ при ОДМВР Пловдив и на РУ гр. Асеновград при ОДМВР Пловдив.
 11. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен,

Изготвил:
Мариана Ганева
Секретар на община Куклен