Във връзка с подадена молба с вх. № 8940/18.11.2021 г. от С. С., с адрес: гр. К., ул. „А. С.” № ,  за заличаване на адресни регистрации, извършени на адрес: гр. К., ул. „С.” № 4Б, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е образувана комисия със заповед № 931/23.11.2021 г.  на Христо Божинов – заместник-кмет, заместващ кмета на община Куклен, съгласно заповед № 927/22.11.2021 г.

Комисията, в изпълнение на поставената задача, е извършила проверка за спазване изискванията за извършване на адресните регистрации и е изготвила протокол с вх. № 8940-1/08.12.2021 г.

С оглед правилното приложение на материалния закон – чл. 99б, във връзка с чл. 92 от ЗГР, комисията предлага на заместник-кмета, заместващ кмета  на община Куклен да се заличат регистрациите на И. Д. К., ЕГН:  – по настоящ адрес и на Л. А. К., ЕГН:  – по постоянен и настоящ адрес, в съответствие с целта на закона – поддържане на регистъра на населението по отношение на постоянния и настоящия адрес на лицата в актуално състояние, съответстващо на действителното фактическо положение.

Предвид констатациите на комисията, образувана със заповед № 931/23.11.2021 г.  на заместник-кмета, заместващ кмета на община Куклен, описани в протокол вх. № 8940-1/08.12.2021 г. за извършена проверка по чл. 99б от ЗГР, на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 3, във връзка с чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се заличат адресните регистрации в гр. К., ул. „С.” № 4Б, община Куклен, област Пловдив, на следните лица:

1.1. И. Д. К., ЕГН:  – по настоящ адрес;
1.2. Л. А. К., ЕГН: – по постоянен и настоящ адрес.

  1. Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ, чрез Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” – Пловдив, за автоматизирано заличаване на адресните регистрации по т. 1 от заповедта в регистъра на населението.
  2. 3. Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 18а, във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК, на всички заинтересовани страни.
  3. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗГР всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяна на настоящия си адрес.
  4. На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му за настоящата заповед да подмени личните си документи.
  5.     Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на Община Куклен.
  6. Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд  Пловдив в 14-дневен срок от връчването й. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

ХРИСТО БОЖИНОВ
Зам.-кмет на Община Куклен, заместващ кмета,
съгласно заповед № 938/25.11.2019г.

Изготвил: Мариана Ганева, Секретар на община Куклен