На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен заявление с вх. № 9695/13.12.2021 г. от М. Д., с адрес: гр. К., ул. „А. С.” № 63А,  за заличаване на адресни регистрации на М. К. и Д. К., извършени на нейния адрес,

НАРЕЖДАМ:

I. Определям комисия в състав:

  1. Мариана Ганева – Секретар на Община Куклен;
  2. Гергана Драгоева – Главен експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в Община Куклен;
  3. Елка Димитрова – Старши експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в Община Куклен;
  4. Деница Кметова-Мехмед – Юрисконсулт в Община Куклен;
  5. Представител на Областна администрация – Пловдив;
  6. Представител на Първо Районно управление при ОДМВР – Пловдив;
  7. Представител на Териториална дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

II. Гореописаната комисия да извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресни регистрации, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен заявление с вх. № 9695/13.12.2021 г. от М. Д..

III. Проверката да бъде извършена в 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед.

IV. За резултатите от проверката комисията да състави протокол, който да ми бъде предоставен за извършване на преценка за наличието на основания за издаване на заповед за заличаване на адресните регистрации.

V. Настоящата заповед да се връчи на гореописаните длъжностни лица и на съответните институции за сведение и изпълнение.

VI. Настоящата заповед да се обяви публично на информационното табло в сградата на община Куклен и на страницата на община Куклен: https://kuklen.org/.

ХРИСТО БОЖИНОВ
Зам.-кмет на Община Куклен, заместващ кмета,
съгласно заповед № 938/25.11.2019 г.

Изготвил:
Мариана Ганева, Секретар на община Куклен