Във връзка с подадена молба с вх. № 7882/10.10.2022 г. от И. Д. Ш., с адрес: гр. Пловдив, ул. „Сърнева гора” № 18,  за заличаване на адресна регистрация, извършена на адрес: с. Цар Калоян, ул. „Калоян” № 13, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е образувана комисия със заповед № 1009/13.10.2022 г. на Кмета на община Куклен.

Комисията, в изпълнение на поставената задача, е извършила проверка за спазване изискванията за  адресна регистрация и е изготвила протокол с вх. № 8271/24.10.2022 г.

С оглед правилното приложение на материалния закон – чл. 99б, във връзка с чл. 92 от ЗГР, комисията предлага на кмета на община Куклен да се заличи регистрацията на Д. В. Н., ЕГН:  – по постоянен адрес в съответствие с целта на закона – поддържане на регистъра на населението по отношение на постоянния и настоящия адрес на лицата в актуално състояние, съответстващо на действителното фактическо положение.

Предвид констатациите на комисията, образувана със заповед № 1009/13.10.2022 г.  на кмета на община Куклен, описани в протокол вх. № 8271/24.10.2022 г. за извършена проверка по чл. 99б от ЗГР, на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 3, във връзка с чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се заличи адресната регистрация на Д. В. Н., ЕГН: .по постоянен адрес с. Цар Калоян, ул. „Калоян” № 13, община Куклен, област Пловдив.
  2. Настоящата заповед да се изпрати до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ, чрез Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” – Пловдив, за автоматизирано заличаване на адресната регистрация по т. 1 от заповедта в регистъра на населението.
  3. 3. Настоящата заповед да се съобщи по реда на чл. 18а, във връзка с чл. 61, ал. 1 от АПК, на всички заинтересовани страни.
  4. На основание чл. 99б, ал. 5 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му за настоящата заповед да подмени личните си документи.
  5. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Азизе Хаджиянева – Началник отдел на „ОС,ТТ,ОМПС и ГР“.
  6. Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд  Пловдив в 14-дневен срок от връчването й. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.