На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

  1. Считано от 21.04.2020 г. отменям т. 1.7. от моя заповед № 176/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № 195/19.03.2020 г.,заповед № 209/24.03.2020 г., заповед № 219/26.03.2020 г., заповед № 259/11.04.2020 г. и заповед № 260/11.04.2020 г.
  2. Възстановените планови детски и женски консултации, както и задължителните имунизации на територията на община Куклен да се извършват при условията, определени в заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на министъра на здравеопазването.
  3. Заповедта е в сила до изричната й отмяна.
  4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
  5. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията отCOVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен