На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-153/25.03.2020 г., заповед № РД-01-167/30.03.2020 г., заповед № РД-01-188/09.04.2020 г. и заповед № РД-01-196/10.04.2020 г.  на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ

  1. Изменям, считано от 27.04.2020 г., т. 1 от моя заповед № 198/21.03.2020 г. както следва:

„1. Преустановяват се посещенията на спортни и и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на община Куклен. Посещенията на градски паркове и градини на територията на общината се допуска при стриктното спазване на  следните противоепидемични мерки:
а/ носене на предпазни маски;
б/ спазване на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
в/ влизане в и излизане от парковете и градските градини единствено през обозначените за целта места;
г/ използване на обозначените маршрути за разходка;
д/ забрана употребата на алкохол;
е/ избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
ж/ съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
Създава се нова т. 1а:
1а. Посещенията на градски паркове и градини на територията на община Куклен се разрешава само на следните лица:
а/ деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден.“

  1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен, на кметските наместници в община Куклен и на началниците на РУ Асеновград и на Първо РУ при ОД на МВР Пловдив.
  2. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
  3.   На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

 
МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен