На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 405а от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с чл. 396 от ИК и § 1, т. 4, б. „а” и б. „б” от ДР на ИК, във връзка с чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, във връзка с постъпило в Общинска администрация – Куклен  писмо с вх. № 3315/09.05.2023 г. от Областния управител на Област Пловдив,

 

НАРЕЖДАМ:

Определям комисия в състав:

  1. Азизе Хаджиянева – Началник на отдел „ОС, ТТ, ОМПС и ГР“;
  2. Гергана Драгоева – Главен експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в Община Куклен;
  3. 3. Елка Димитрова – Старши експерт с функции по гражданска регистрация и административно обслужване в Община Куклен;
  4. Деница Кметова-Мехмед – Юрисконсулт в община Куклен;
  5. Представител на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” – Пловдив, към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
  6. Представител на Областна администрация – Пловдив;
  7. Представител на Първо Районно управление при ОДМВР – Пловдив.

Гореописаната комисия да извърши проверка по реда на чл. 99б от ЗГР на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца на територията на Община Куклен.

Проверката да бъде извършена на 30.05.2023 г.

За резултатите от проверката комисията да състави протокол, който да ми бъде представен за извършване на преценка за наличието на основания за издаване на заповед за заличаване на адресни регистрации.

Настоящата заповед да бъде поставена на информационните табла в гр. Куклен, с. Руен, с. Гълъбово, с. Цар Калоян, с. Яврово, с. Добралък и да бъде публикувана на интернет страницата на Община Куклен.

Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществи от Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

Копие от заповедта да се изпрати на Областна администрация – Пловдив, на ТЗ ГРАО – Пловдив, на Първо  РУ при ОДМВР – Пловдив, на Кметските наместници в малките населени места на Община Куклен и да се връчи на гореописаните длъжностни лица от Община Куклен.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА

Кмет на Община Куклен