На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., изменена със заповед № РД-01-236/24.04.2020 г., заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. и заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям т. 1.8 от моя заповед № 176/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № 195/19.03.2020 г.,заповед № 209/24.03.2020 г., заповед № 219/26.03.2020 г., заповед № 259/11.04.2020 г., заповед № 260/11.04.2020 г., заповед № 285/21.04.2020 г. и заповед № 291/26.04.2020 г., като думите „или на открити“ и думите „паркове“ и „улици“ се заличават.
  1. Създавам т.1.8а със следното съдържание: „Всички лица, които се намират на открити обществени места на територията на община Куклен /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо устата и носа.“
  1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен, на кметските наместници в община Куклен и на началниците на РУ Асеновград и на Първо РУ при ОД на МВР Пловдив.
  1. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
  1. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията отCOVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен