На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. за изменение на заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-153/25.03.2020 г., заповед № РД-01-167/30.03.2020 г., заповед № РД-01-188/09.04.2020 г.,заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. и заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение от 01.05.2020 г. на Областния кризисен щаб,

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям моя заповед № 198/21.03.2020 г., изменена със заповед № 292/26.04.2020 г. както следва:

а/ т. 1а се изменя така:
„1а. Посещенията на градски паркове и градини на територията на община Куклен се разрешава във времето от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден, при спазване на изискванията по т. 1.“

б/ създава се т.1б:
„1б. Допускат се посещенията на територията на лесопарк „Родопи“, включващ зони за отдих „хижа Здравец“, „Копривките“, „Студенец“ и „Бяла черква“ от 9 ч. до 21 ч., при стриктно спазване на социална дистанция и всички действащи противоепидемични мерки. Не се допускат посещения на хижи и туристически обекти в лесопарка.“

2. Контролът по изпълнение на т. 1а от настоящата заповед възлагам на Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен, на кметските наместници в община Куклен и на началниците на РУ Асеновград и на Първо РУ при ОД на МВР Пловдив.

3. Организацията и контролът по изпълнение на т. 1б от настоящата заповед възлагам на началниците на РУ Асеновград и на Първо РУ при ОД на МВР Пловдив.

4. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

5. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен