На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение и Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за удължаване срока на извънредното положение, във връзка със заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., заповед № РД-01-139/19.03.2020 г., заповед № РД-01-144/22.03.2020 г., заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., заповед № РД-01-169/31.03.2020 г., заповед № РД-01-172/02.04.2020 г., заповед № РД-01-195/10.04.2020 г., заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., заповед № РД-01-228/21.04.2020 г., заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. и заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям и допълвам моя заповед № 176/13.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № 195/19.03.2020 г., заповед № 209/24.03.2020 г., заповед № 219/26.03.2020 г., заповед № 259/11.04.2020 г., заповед № 260/11.04.2020 г., заповед № 285/21.04.2020 г., заповед № 291/26.04.2020 г. и заповед № 346/03.05.2020 г. по следния начин:

1. Създава се т.1.1б:
„1.1б. Считано от 06.05.2020 г., като изключение от т. 1.1 се допускат посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки“:
а/ разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;
б/ обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
в/ да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
г/ да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетители на заведението;
д/ да се спазват стриктно определените от БАБХ изисквания и организация на работа на обектите на открито.“

2. Създава се т. 1.5а:
„1.5а. Считано от 04.05.2020 г. се допуска упражняването на индивидуален спорт на открито, при спазване на дистанция най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.“

II. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Гюлен Гоганов – заместник-кмет на община Куклен, на кметските наместници в община Куклен и на началниците на РУ Асеновград и на Първо РУ при ОД на МВР Пловдив.

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Куклен и да се сведе до знанието на всички, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

IV. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите на община Куклен. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен