Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г., Ви уведомяваме за следното:

  1. Срокът за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес е до 26.06.2021г. /включително/
  2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават заявления до 26.06.2021 г. /включително/

Когато избирателят не е подал заявление в указания срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 05.07.2021г.,  при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

  1. Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявления-декларации за гласуване на друго място до Общинската администрация по постоянния им адрес в срок до 26.06.2021г. /включително/
  2. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се подават до 03.07.2021г. /включително/

Заявленията се подават в Общинска администрация Куклен, в кметските наместничества на съответните населени места и чрез Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление”.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Гергана Драгоева – гл. експерт  с функции „ГРАО” и Елка Димитрова – ст. експерт с функции „ГРАО” на тел. 03115/2124 и имейл: grao3@abv.bg.