Заповед № 890/20.09.2022г.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ