Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 191 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 21 от 30.11.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 160027, по §4 местност „ Kушла” в землището на  с.Руен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.