Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 191 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 21 от 30.11.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 160027, по §4 местност „ Kушла” в землището на  с.Руен , община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Обновено на 14.04.2021

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с цел промяна предназначението за „Жилищно строителство” за поземлен имот №160027, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Кушла”, з-ще с. Руен, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:
Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.


Обновено на 05.10.2021

Съобщаваме Ви, че е проекта за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с цел промяна предназначението за „Жилищно строителство” за поземлен имот №160027, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ , местност „Кушла”, з-ще с. Руен, община Куклен, област Пловдив е одобрен със заповед № 690/27.09.2021г. на кмета на община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:
Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.
Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.