Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова въздушна линия 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ 002996 – жил. застр. /ПИ с идент. по КК 18277.2.996/, м.2, местност „Кутел”,землище с. Гълъбово, община Куклен.“ /Чертеж №1 и Чертеж №2/ .

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.