Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №257 на ОБС Куклен, взето с Протокол №27 от 16.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 87179.9.14, местност „Кара Мандра”, землище с. Яврово, община Куклен. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на  22.02.2022г.

Съобщаваме Ви, проекта за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за ‘’Жилищно застрояване’’ на поземлен имот №87179.9.14 по КК, местност ‘’Кара мандра”, с. Яврово, община Куклен, област Пловдив е одобрен със заповед № 160/21.02.2022г. на кмета на община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                          Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.