Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №257 на ОБС Куклен, взето с Протокол №27 от 16.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 87179.9.14, местност „Кара Мандра”, землище с. Яврово, община Куклен. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.