Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №382 на ОБС Куклен, взето с Протокол №36 от 29.10.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за “Производство на алуминиева дограма и склад” на  поземлен имот с идентификатор 40467.10.224 ,местност „Михов орех”, землище гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 19.08.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.10.224, местност „Михов орех” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Производствена и складова дейност“  е одобрен със Заповед  №763/18.08.2022г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .

Проектът със заповедта е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                       Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.