Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №263 на ОБС Куклен , взето с протокол  №27 от 26.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника ” на поземлен  имот с идентификатор : №40467.12.380 , местност „Каракуш тарла” в землището на гр. Куклен,  община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 24.01.2022г.

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.12.380 и ПИ с ИД 40467.12.210,  местност „Каракуш тарла” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника ”  е одобрен със Заповед  №1008/23.12.2021г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.