Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 016061 в м. „Кайнаклъка“ с цел промяна Предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за „Жилищно застрояване“