Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №238 на ОБС Куклен, взето с Протокол №26 от 26.02.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 18277.1.80, местност „Калоянов връх”, землище с.Гълъбово, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


Актуализирано на 10.02.2022г.

Съобщаваме Ви, че проекта за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на земеделска земя за ‘’Жилищно застрояване’’ на поземлен имот 80, местност „Калоянов връх” по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен със Заповед № 88/02.02.2022г. на Кмета на Община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ пряко заинтересованите страни могат да подадат писмени възражения, предложения и искания до Община Куклен – отдел „УТС”.

Проектът е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                   Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч