Община Куклен – област Пловдив съобщава на основание чл.10а, ал.6 от Раздел VІ на НАРЕДБА № 9 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН – ПЛОВДИВ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУКЛЕН, във връзка с чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията, че е постъпил инвестиционен проект за обект: „Декоративен елемент на градското обзавеждане – скулптура”, разположен в северозападна паркова зона, в УПИ I – културен дом и зеленина, в кв.41 по плана на гр.Куклен, община Куклен, област Пловдив.

Проектът е изложен в стая № 107, етаж І в сградата на общинска администрация Куклен .

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10а, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен, кани  местната общност на 16.09.2021 г. от 17.30 часа в заседателната зала, намираща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, на

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ДЕКОРАТИВЕН ЕЛЕМЕНТ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ – СКУЛПТУРА”, РАЗПОЛОЖЕН В СЕВЕРОЗАПАДНА ПАРКОВА ЗОНА, В УПИ I-КУЛТУРЕН ДОМ И ЗЕЛЕНИНА, КВ. 41 ПО ПЛАНА НА ГР. КУКЛЕН.

 

Уважаеми съграждани,

Постъпил е инвестиционен проект за обект: „Декоративен елемент на градското обзавеждане – скулптура”, разположен в северозападна паркова зона, в УПИ I-културен дом и зеленина, кв. 41 по плана на гр. Куклен.

Съгласно разпоредбите на чл.10а, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен, проектът е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен в стая № 107, етаж I в сградата на Общинска администрация Куклен за срок от един месец с оглед провеждане на обществен дебат за качествата на проекта.

Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения по гореописания проект в деловодството на Община Куклен или на електронен адрес: mail@kuklen.org до 17 ч. на 16.09.2021 г.

Присъстващите на публичното обсъждане представители на местната общност ще имат възможност да се запознаят с проекта на място и да изкажат своите мнения и препоръки.

За постъпилите становища от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се внесе ведно с предложението за разполагане на скулптурата и другите съпътстващи документи за разглеждане от Общински съвет Куклен.