На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ №98/27.11.2018 – последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2018 г.-последна редакция)

КЦМ АД, гр. ПЛОВДИВ

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица за своето инвестиционно предложение:

ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВ.СГРАДА с ид.40467.1.764.65 в АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБОСОБЕНО ЦИНКОВО ПРОИЗВОДСТВО,  в УПИ ІІ 1.764,произв. дейности,съгл.ПУП за кв.1,местност  ”Орта хан”, земл.с.Куклен, Община „Куклен”, Област Пловдивска

Инвестиционното предложение ще се реализира на производствената площадка на КЦМ АД, гр. Плодвив-4009, Асеновградско шосе.

За допълнителна информация: Явор Кехайов – Директор дирекция „Здраве, безопасност, екология и системи за управление“ тел. 032 609 738