Тиражираната през последните дни информация във връзка с ремонтните дейности на ул. „Родопи“ в с. Гълъбово, е некомпетентна и невярна.

Община Куклен нееднократно е изпратила писмени отговори до всяка институция, която е изискала такъв по казуса, в това число и до инициативния комитет подател на сигнала. Всички  договори за обществени поръчки са публично достояние. Информацията за тях също е достъпна на сайта на Община Куклен.

Текущият ремонт на  улицата  е извършен съгласно нормативната уредба на Република България, в частност НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и съобразно изискванията на стандарти и практики в областта на поддръжката на пътищата. Разликата между текущ ремонт и основен ремонт на улица, път или друго техническо съоръжение, се отнася както до различна технология за работа, така и до различен характер, обем и интензитет на полагане на необходимите материали. При прилагане на тези изисквания и съобразно лабораторните проби, приложени към строителната документация, асфалтовата настилка е с дебелина от 5,5 см.

  1. Цитираните суми в сигнала са меко казано неистина. 72 000 лв. е сумата, която Община Куклен е осигурила за текущия  ремонт на улица „Родопи“ в с.Гълъбово. Останалите средства за  строително-ремонтните мероприятия са поети от ВиК- гр.Пловдив, фирмата изпълнител и дарители.
  2. Полагането на асфалтовата настилка е направено през месец ноември в дните, в които температурата на въздуха го позволява. Категорично НЕ при минусови температури. Ако компетенцията на сигналоподателите  беше  експертна, то същите  щяха  да са запознати с технологията за полагане на пътно покритие, която позволява да се извършва асфалтиране до 5 градуса по Целзий. За пример: мащабният  проект от регионално и национално значение по реконструкцията и асфалтирането на Асеновградско шосе  се извърши през месеците декември, януари и февруари.
  3. Община Куклен е изискала замервания, обследвания и взимане на проби на въпросната улица, въпреки, че за този вид ремонти- текущи,  такива не са необходими.
  4. От цялата дължина от 750 м. на улица „ Родопи“ в с.Гълъбово само в участъка от 150 м. предмет на сигнала, е регистрирано свлачище с високи нива на повърхностните и подпочвените води,  стойностите,  на които в зимните месеци се повишават. В тази връзка, Община Куклен с цел запазване на асфалтовата настилка, изгради бетонова канавка за улавяне на повърхностните води и под нея дренаж за улавяне на подпочвените води. На всички собственици на имоти попадащи в зоната на свлачището и високите нива на подпочвените води общинска администрация- Куклен е изпратила уведомителни писма за отводнителни мероприятия. Водите, които текат категорично не са фекални, а подчертаваме подпочвени и повърхностни.

 

За съжаление, през последните години ставаме свидетели на бум на фалшивата информация и на некомпетентни изказвания в области, изискващи специална квалификация и експертиза. Още по-притеснителна е тенденцията подобни твърдения да се подкрепят и/или изказват от обществени фигури, претендиращи за високо обществено съзнание, било то общински съветници или други.

Надяваме се, че сме били полезни на заинтересованите страни с предоставената информация.