Процедура BG05M9OP001-6.002, проект № BG05M9OP001-6.002-0045 «Патронажна грижа+“ в Община Куклен, ОП РЧР 2014-2020г.

Община Куклен кандидатства пред Министерството на Труда и Социалната Политика и спечели проект по нова „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под №BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“. Процедурата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.,  Приоритетна ос №6 – „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

Критериите за одобрение на избраните общини, бяха те да имат административен, финансов  и оперативен капацитет и опит в управление/изпълнение на проекти и социални дейности. Община Куклен отговаря на всички тези условия, като вече подписа договора с МТСП и ще започне реализацията на проекта със следните характеристики:

  • № на проекта: BG05M9OP001-6.002-0045
  • Наименование: “Патронажна грижа + в община Куклен“
  • Стойност: BGN 39553.92 (Тридесет и девет хиляди, петстотин петдесет и три, 0.92 български лева)
  • Срок на изпълнение: 13 месеца: от 02.03.2021 – 02.04.2022 г.

Цели:  Целта на процедурата е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от заразяване, допълнително изпълнение на мерките по превенция и задоволяване на потребностите на уязвимите групи.

Дейности по процедурата, които ще бъдат изпълнявани:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
  2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
  3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
  4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата

Допустими целеви групи потребители:

  • Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности.
  • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

За нуждите на община Куклен са определени от държавата 18 потребителя, като всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа на ден.

За допълнителна информация във връзка с предоставяне на услугата, можете да се обръщате към лицата Георги Вълев, Маргарита Матрева, Илхан Кадир – служители в община Куклен, етаж 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.