Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01
«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на
 Община Съединение и Община Куклен»

От 09.09.2019г.  в Община Куклен успешно се изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с основна цел предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора.

Общата цел на този проект е подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на лицата от целевата група чрез изграждането на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно социални услуги в техните домове.

Целевата група, към която ще са насочени дейностите по проекта, са:
–  Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
– Хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа.

Със задоволство Ви уведомяваме, че към настоящия момент в общината напълно се обслужват 23 потребители, като интегрираните услуги ще се предоставят за срок  от 12 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Услугите се осъществяват от специално обучени и квалифицирани лица – 1 медицинска сестра и 2 домашни помощника на място, по домовете на нуждаещите се лица.

За изпълнение на дейността от Община Куклен е осигурено чисто ново и модерно транспортно средство, необходимо за извършване на придвижването на специалистите, предоставящи интегрираните здравно-социални услуги до дома на потребителите.

Проектът е спечелен от Община Куклен, като всички средства по него се осигуряват от страна на държавата.